Představujeme sociální služby - Pečovatelská služba ASTRA a Ledax

10. 11. 2015

 

Co nabízí pečovatelská služba, kdo ji může využít a jaké problémy vidí ředitelka Oblastní charity Dana Zavadilová a vedoucí střediska Ledax Dita Zavadilová v oblasti poskytování sociálních služeb? O tom všem v následujícím článku.

Pečovatelská služba ASTRA Oblastní charity Třeboň a Pečovatelská služba Ledax, o.p.s.

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které uživatel sám nezvládá. Pomoc se týká například osobní hygieny, donášky obědů, zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovodu k lékaři, úklidu apod. Cílovou skupinou jsou obecně senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi při narození minimálně trojčat.

Na území ORP Třeboň je pečovatelská služba zajišťována Oblastní charitou Třeboň, společností Ledax o.p.s., Pečovatelskou službou Města Suchdol nad Lužnicí, která byla zavedena zejména pro potřeby obyvatel města. Neregistrovaná je pečovatelská služba v Chlumu u Třeboně. Celková kapacita všech poskytovatelů je zhruba 300 osob.
Oblastní charita kromě pečovatelské, zajištuje i další služby.

Otázky jsme pokládali ředitelce Oblastní charity Třeboň Mgr. Daně Zavadilové a vedoucí střediska Pečovatelské služby Ledax, o.p.s. Třeboň Mgr. Ditě Zavadilové:

 

O jakou Vámi poskytovanou službu je největší zájem?

Dana Zavadilová: "V současné době poskytujeme dvě sociální služby – Občanskou poradnu a Pečovatelskou službu Astra. Od 1. 1. 2016 budeme poskytovat další službu - Sociálně terapeutickou dílnu Motýl pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V Občanské poradně mezi nejčastější oblasti patří bydlení, nezaměstnanost, dluhy, mezilidské vztahy, sociální problematika. V Pečovatelské službě Astra zajišťujeme nejvíce pomoc a podporu uživatelům při zvládání každodenních činností - od ranního vstávání, oblékání, hygieny, podání oběda až po večerní ukládání ke spánku. Pracovnice navštěvují uživatele i několikrát denně na různě dlouhou dobu tak, aby mohli zabezpečit jejich individuální potřeby."

Dita Zavadilová: "Hodně našich uživatelů odebírá obědy, mají jistotu tzv. sociální kontroly. Pracovník nejen přiveze oběd, donese až do bytu, ale zkontroluje, zda je vše v pořádku a pomůže se vším, co je v mezích naší služby. Hodně využívaná je i pomoc s hygienou, oblékáním. V poslední době lidé více využívají i doprovod k lékaři či dovoz vozidlem poskytovatele."


Jaký trend zaznamenáváte ve spektru Vašich  klientů co do počtu, věku, či sociální skupiny?

Dana Zavadilová: "Na Občanskou poradnu se obracejí stále častěji lidé, kteří se potýkají s dluhy. Ať už se jedná o situaci, kdy se ozývají první věřitelé, že dlužník nesplácí nebo o situaci, kdy je dlužník již v exekuci či chce podat žádost o oddlužení k soudu. Stále častěji se setkáváme s případy seniorů, kteří podepsali přechod k jiné společnosti dodávající energie nebo reagovali na telefonickou nabídku změny mobilního operátora a až při obdržení upomínek o nezaplacení zjistí, že nové smlouvy mají nějaký háček. V Pečovatelské službě Astra narůstá počet uživatelů, kteří potřebují vysokou míru podpory při zajištění základních životních potřeb a tak ve spolupráci s rodinou koordinujeme naši péči s péčí rodinných příslušníků. Uživatel tak může zůstat doma ve svém prostředí, na které je zvyklý, v kruhu svých nejbližších čerpá z atmosféry bezpečí a domova. Odsouvá se tak doba, kdy je nezbytné umístění do pobytové služby."

Dita Zavadilová: "Své služby poskytujeme převážně seniorům, průměrný věk je kolem 80 let. Potřeby našich uživatelů jsou různé, snažíme se vyhovět všem dle jejich individuálních přání. V současné době se snažíme plnit potřeby zhruba 195 uživatelů."

 

Co pokládáte za nejpalčivější problém v oblasti poskytování sociálních služeb?

Dana Zavadilová: "Nejistotu ve financování. Každoroční žádosti o dotace, příspěvky, granty či dary s předem obtížně odhadnutelnou výší poskytnutých finančních prostředků nepřispívají k pocitu stability a ke klidu na práci."

Dita Zavadilová: "Osobně si myslím, že je tato práce podceňovaná. Finančně jsou sociální služby hůře podporovány. Ze zkušenosti mohu říci, že i kvalitní personál se hledá čím dál obtížněji. Problém vidím i v neprovázanosti se zdravotními službami."

 

Jaká sociální služba podle Vás na Třeboňsku chybí?

Dana Zavadilová: "Dokáži si představit službu pro osoby trpící různými druhy demencí, kteří již nemohou zůstat doma proto, že to pro ně není bezpečné či rodina nemůže, neumí nebo nechce poskytnout potřebnou péči. Může to být služba typu domova se zvláštním režimem nebo pobytová odlehčovací služba na časově omezenou dobu, po které se uživatel vrací zpět domů. Myslím si, že i denní nebo týdenní stacionář pro osoby např. s Alzheimerovou demencí by našel v Třeboni své uplatnění."

Dita Zavadilová: "Dle mého názoru jsou sociální služby pokryty, otázkou je, zda je dostatečná kapacita. V pobytových službách jsou plné pořadníky a to mě vede k zamyšlení, zda není potřeba více lůžek. Trendem je pečovat o své blízké v domácím prostředí (např. osoby s demencí), což je pro rodiny velice náročné, uvítala bych zavedení odlehčovacích služeb v okolí Třeboně."

 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace