Představujeme sociální služby - Domovy s pečovatelskou službou

29. 2. 2016

 

Další díl našeho seriálu o sociálních službách představí Domovy s pečovatelskou službou v ORP Třeboň.

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob v rozsahu §40 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Dům s pečovatelskou službou není zařízením sociálních služeb podle výše zmíněného zákona, ale jedná se o byty ve vlastnictví obce, o nichž také sama obec rozhoduje. To znamená, že přiděluje tyto byty na základě předem stanovených kritérií jednotlivým žadatelům o tento druh bydlení, s nimiž pak uzavírá běžnou nájemní smlouvu. Pro uzavírání smluv k bytům v domech s pečovatelskou službou nejsou stanovena žádná speciální pravidla. Uzavírání nájemních smluv k bytům jako takovým se řídí obecnou úpravou nájmu bytu podle občanského zákoníku. Předpokládá se, že obyvatelům těchto bytů zvláštního určení bude poskytována pečovatelská služba. Tato sociální služba je obyvatelům domu s pečovatelskou službou poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi konkrétním uživatelem a poskytovatelem sociální služby.

Jak je v současné době naplněna kapacita domu s pečovatelskou službou? Jaký je zájem o umístění? Které navazující služby mohou obyvatelé domu využít? Které naopak scházejí? Jak vidíte budoucnost této služby? Na to jsme se ptali zástupců měst a městyse na Třeboňsku:

Třeboň, odpovídá Bc. Eva Dytrichová, vedoucí odboru školství a sociálních věcí MěÚ Třeboň a Radka Bicková, referentka odboru majetkového a finančního MěÚ Třeboň:

„Všechny tři Domy s pečovatelskou službou v Třeboni jsou plně obsazeny, to znamená, že na všechny byty je uzavřena platná nájemní smlouva. Žádostí o pronájem bytu v DPS je v současné době 66. Pečovatelská služba je využívána jak obyvateli DPS, tak lidmi, kteří bydlí ve svých domácnostech. Díky těmto službám, které jsou rovněž často kombinovány s dopomocí nejbližších, mohou senioři zůstávat ve svém prostředí a tím oddálit např. pobyt v domovech seniorů. Co v Třeboni chybí, jsou volnočasové aktivity pro seniory, denní stacionář či odlehčovací pobytové služby. Vzhledem ke stárnutí naší populace se dá předpokládat, že veškeré služby zacílené na seniory budou do budoucna potřebné a využívané.“

Chlum u Třeboně, odpovídá starosta Ing. Petr Kolezsar:

„V našem pečovatelském domě je 32 bytů. Obsazenost je na 100 %. V seznamu uchazečů je vedeno průměrně 10 zájemců. Obyvatelé mají možnost využít služby pečovatelky, která rozváží obědy, zajišťuje drobné nákupy. O rozšíření služeb neuvažujeme.“

České Velenice, odpovídá Jaroslava Hofbauerová, referentka odboru hospodářsko-správního MěÚ České Velenice:

„V Českých Velenicích v současné době dům s pečovatelskou službou není. Zájem o něj ovšem zaznamenáváme. Také proto se s jeho výstavbou počítá v roce 2018.“

Lomnice nad Lužnicí, odpovídá Ing. Jana Šejdová, referentka matričního úřadu MěÚ Lomnice nad Lužnicí:

„Dům s pečovatelskou službou v Lomnici nad Lužnicí disponuje 20 byty. V současné době máme jeden byt prázdný. Probíhá v něm menší rekonstrukce. Ohledně žádostí o přijetí do DPS zaznamenáváme v poslední době nárůst poptávky. Obyvatelé DPS si pečovatelskou službu mohou objednat u společnosti Ledax, o. p. s. Domníváme se, že nabídka služeb je komplexní a jsou pokryty požadavky občanů. Město uvažuje o výstavbě nového DPS v delším časovém horizontu, v současné době nikoliv.“

Suchdol nad Lužnicí, odpovídá Ludmila Soudková, referentka odboru sociálního MěÚ Suchdol nad Lužnicí:

„ Kapacita domu s pečovatelskou službou je naplněna na 100 % , nevyřízených zůstává 11 žádostí. Výstavbu nového domu s pečovatelskou službou již plánujeme. Obyvatelé domu mohou využít poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nákupy, pomoc při úklidu, zajištění chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, doprovod na vycházky, dohled nad uživatelem. Přibývá lidí s Alzheimerovou demencí. Toto onemocnění je obtížné přijmout jak pro samotného nemocného, tak samozřejmě i pro jeho rodinu. Pomoc těmto rodinám je tím, co dnes chybí.“

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace