Komunitní plánování sociálních služeb na Třeboňsku

Komunitní plánování je proces, kterým se hledají cesty jak v konkrétním území zajistit optimální nabídku sociálních a souvisejících služeb pro jejich současné i potenciální uživatele.

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb je vytvářen ve vzájemné spolupráci zadavatelů (nejčastěji obce nebo kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby) a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální služby nabízejí uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu je téma sociálních služeb blízké.

V praxi se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. nejsou vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány.

Dnes již je plánování sociálních služeb zcela běžně využívanou metodou. Metodou, která umožňuje efektivně v dané oblasti identifikovat problémy a zejména nalézat vhodná řešení odpovídající místním podmínkám a skutečným potřebám občanů. Ať se jedná o potřeby seniorů, osob se zdravotním postižením, rodin s dětmi či potřeby lidí, kteří se dostali do tíživé životní situace a neobejdou se bez pomoci druhých. Komunitní plán sociálních služeb Třeboňska nezahrnuje pouze sociální služby definované a poskytované dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Zabývá se i aktivitami, které na ně navazují a bez nichž bychom nemohli hovořit o komplexní síti služeb v sociální oblasti (související a doprovodné služby).

Proces komunitního plánování sociálních a doprovodných služeb pro celé území ORP (obce s rozšířenou působností) Třeboň byl zahájen v roce 2010 a vznikl díky němu první komunitní pán na roky 2011 až 2014. Další fáze plánování byla realizována v letech 2013 až 2015. Jejím výsledkem je i nový Komunitní plán sociálních a doprovodných služeb na roky 2015 – 2018, který najdete ke stažení na těchto stránkách.

Komunitní plán má být živým dokumentem. Je proto snahou zajistit každoroční aktualizaci návrhové části komunitního plánu, aby dokument odrážel aktuální dění a situaci v regionu Třeboňska. Aktualizace a akční plány najdete rovněž  na těchto stránkách.

Na přípravě plánu a jeho aktualizacích se v řídicí a pracovních skupinách podílejí desítky lidí z řad odborné i širší veřejnosti regionu, zástupci obcí, úřadů, poskytovatelů i skutečných či potencionálních uživatelů služeb. Další občané se pak zapojili do tvorby plánu prostřednictvím připomínek či dotazníkových šetření.

Všem patří velké poděkování za jejich aktivitu a konstruktivní spolupráci!

 

Tento webový portál je jedním z výstupů projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 – 2018“, který je po registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/97.00023 spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace