Představujeme sociální služby - Psychologická poradna a Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže

6. 9. 2016

 

Další ze série článků o sociálních službách představuje psychologickou poradnu a sociálně-právní ochranu dětí a mládeže. Na otázky odpovídaly psycholožka Andrea Hadrava Anderlová a vedoucí odboru školství a sociálních věcí Eva Dytrichová.

Psychologická poradna Třeboň

S jakými problémy a potížemi se mohou klienti obrátit na psychologickou poradnu?

Ve své terapeutické praxi pracuji s jedinci, páry i rodinami. Problémy jsou rozličného charakteru. Například těžká životní situace (rozchod, ztráta partnera či zaměstnání, problémy v partnerském či rodinném soužití), psychosomatické obtíže (kdy se psychické problémy projeví navenek jako tělesné nemoci), potřeba podpory v oblasti výchovného vedení dětí, chce-li člověk pracovat na svém osobním rozvoji atd.

 

Kdy - v jaké fázi svého problému - bychom měli poradnu (odbornou pomoc) vyhledat?

Terapeutickou péči je vhodné vyhledat, pokud se člověk ocitne v situaci, kdy je již bezradný nebo pokud by uvítal pohled osoby, která nebude v jeho problému emočně zainteresována a poskytne mu odbornou podporu. U každého jedince se může jednat o rozličnou fázi jeho problému, neboť každý člověk je jinak odolný vůči zátěžovým situacím.

Z hlediska současného společenského vývoje a situace v rodinách - je podle Vás zapotřebí hustější síť psychologických poraden?

Současné životní podmínky se stávají pro jednotlivce i rodiny stále náročnějšími, což dokladují potíže, s nimiž klienti do poraden přicházejí. Proto je terapeutická péče stále vyhledávanější službou a zahušťování sítě psychologických poraden bude získávat na smysluplnosti. Jako problém vnímám přeplněnost kapacity klinických psychologů (pracující pod zdravotní pojišťovnou), proto je péče soukromých psychoterapeutů stále žádanější.

Je Vaše kapacita naplněna z hlediska poptávky po službě, kterou nabízíte?

V rámci mého působení ve městě Třeboň mám ještě prostor pro přijímání nových klientů.

Co by v oblasti psychologického poradenství bylo potřeba zlepšit? Co by Vám pomohlo v práci?

Větší informovanost a otevřenost lidí vůči poradenským a terapeutickým službám.

Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Hadrava Anderlová, 728 269 537, e-mail: terap.konzultace@seznam.cz
Konzultační hodiny:
Út: 16:00 - 18:00
Čt: 16:00 -18:00
So: 8:00 - 12:00

Na konzultace je třeba se vždy předem domluvit.

 

OSPOD - sociálně-právní ochrany dětí a mládeže

Sociálně-právní ochranu dětí a mládeže vykonává odbor školství a sociálních věcí MěÚ Třeboň. Co konkrétně OSPOD zahrnuje?

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Sociálně - právní ochrana musí být poskytována vždy v souladu se zájmy dítěte.


V jaké životní situaci se na Vás mohou rodiny obracet?
Nejčastěji se na nás obrací rodiče v době, kdy se rozchází jako partneři či jako manželé a je třeba vyřešit otázku, kterému z rodičů bude dítě svěřeno do výchovy. Časté dotazy se týkají výše výživného a doby trvání vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem, řešíme i otázky jak postupovat, pokud není hrazeno výživné, jak řešit situace, kdy je omezován styk dítěte s druhým rodičem, při osvojení dítěte manželky či manžela, jak se stát pěstounem. Obracejí se na nás i prarodiče, kterým je upírán kontakt s vnoučaty. Příběhů a událostí v rodinách, které život přináší a které je třeba vyřešit, je nepřeberné množství.


Sledujete při své práci nějaký celospolečenský trend? Jak se vyvíjí, mění, obecně situace rodin, s nimiž jste v kontaktu?

V posledních letech jsme zaznamenali u rozcházejících se rodičů velmi ostré a urputné boje o to, komu budou děti svěřeny do výchovy. Právní zástupci, nařizování znaleckých posudků, nespokojenost s rozhodnutím soudu a podávání odvolání ke krajskému soudu, to jsou časté záležitosti. Rodiče zapomínají, že se dětem naprosto zhroutilo jejich zázemí, domov, jistota. Ve většině případů, pokud s dětmi hovoříme, slyšíme, že si přejí, aby vše bylo jako dřív a máma s tátou se vrátili k sobě. Velmi diskutovanou je otázka střídavé péče rodičů o děti. Není vhodná pro všechny děti a předpokládá velice dobrou spolupráci a komunikaci mezi rodiči. Střídavá péče se jeví jako vhodná tehdy, pokud dítě žije v bytě v jednom stabilním prostředí a u něj se střídají jeho rodiče, dítě nemusí měnit školu, kamarády, kroužky.

Utkvěl Vám v paměti některý z příběhů s dobrým koncem?

Velmi dojemná situace, která v člověku nadlouho zůstává, se přihodila v pěstounské rodině. Malé děvčátko, které vyrůstalo od útlého věku v dětském domově, bylo přijato do pěstounské rodiny. Během návštěvy jsem zaslechla holčičku, která si hrála s panenkou, oblékala ji a při tom jí potichounku šeptá: „Víš, já už mám také svou maminku.“ Neskutečná záležitost, kdy si člověk uvědomí, jak moc znamená pro děti rodina a domov, ve kterém nechybí vzájemná láska a opora.

 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace