Vytisknout

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov seniorů Třeboň

Registrovaná sociální služba

Domovy pro seniory, Senioři, Těžce nemocní, Služby pro seniory, bydlení, sociální péče,...

Daskabát 306
379 01 Třeboň
Územní dostupnost:
sociální služba je určena pro žadatele především z Jihočeského kraje
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Krakowitzerová (vedoucí DS Třeboň)
Telefon/fax:
384 721 241, 602 879 448
 
 
Kapacita služby:

Kapacita služby je 72 klientů.

 
Popis:

Domov seniorů Třeboň je jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, které je příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským krajem.

 

Druh sociální služby: Domov pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Identifikátor služby: 8500795

Kapacita služby: 72 klientů

Služba se poskytuje: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

 

Službu zajišťuje: multidisciplinární tým, složený ze sociálních pracovníků, ze zdravotnických pracovníků (vedoucího zdravotního úseku, všeobecných sester a fyzioterapeutů), z vedoucích úseků péče a z pracovníků v sociálních službách.

V našem týmu jsou i další nezbytné profese, které se podílejí na poskytování služby (finanční referent, zaměstnanci kuchyně, úklidu, prádelny a údržby).

 

Materiální a technické vybavení

Domov má takové materiální a technické vybavení, které odpovídá druhu a rozsahu poskytované služby.

 

Popis Domova seniorů, dále jen Domov nebo DS

DS je třípatrový a bezbariérový.

Každé patro má pro snazší orientaci svou barvu.

V našem Domově jsou převážně dvoulůžkové pokoje.

V přízemí DS se nachází kancelář vedoucí DS, finanční referentky a skladní; vlastní kuchyně; velká jídelna sloužící rovněž jako kulturní a společenská místnost; kaple; vchod do odpočinkové zóny a WC pro klienty i návštěvy.

Ve vestibulu DS se nachází automat na prodej teplých nápojů.

Na 1. i 2. patře se kromě klientských pokojů a zázemí pro zaměstnance zdravotního úseku a úseků péče nachází centrální, moderně vybavená koupelna se speciálním vybavením pro seniory a tělesně postižené osoby; vybavená kuchyňka s lednicí, rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou; dále společenská místnost, která kromě aktivit klientů a zaměstnanců DS nabízí další možnost pro návštěvy nebo rodinné oslavy, …

Ve 3. patře se nachází kancelář sociálních pracovníků; rehabilitace; dílna volnočasových aktivit; vlastní prádelna, mandlovna a plynová kotelna.

Součástí Domova je venkovní odpočinková zóna s pergolou, lavičkami, stromy a záhony.

Většina pokojů má svůj balkon, obvykle dva sousedící pokoje mají společnou kompletně vybavenou bezbariérovou koupelnu.

Na každém pokoji a v místech, kde se klienti obvykle zdržují se nachází signalizační a dorozumívací zařízení (klient, sestra), které umožňuje vzájemnou komunikaci, případně přivolání pomoci.

Na každém pokoji je potřebné základní vybavení (elektricky polohovatelné pečovatelské lůžko, uzamykatelný noční stolek, uzamykatelná skříň s trezorem, komoda, křeslo, polička, botník a zástěna mezi lůžky), další vybavení je v ostatních prostorách DS.

Úhrada za ubytování zahrnuje i nezbytné provozní náklady (teplo, elektřinu, vodné, stočné) a související služby (úklid, odvoz odpadu, veškeré praní, žehlení a drobné opravy prádla osobního i ložního).

 

Veřejný závazek Domova seniorů Třeboň

Veřejný závazek DS upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a hodnoty Domova ve vztahu k jeho obyvatelům.

Poslání sociální služby

„Posláním naší služby je poskytování nepřetržité sociální a ošetřovatelské péče osobám, které z důvodu věku a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc, která jim nemůže být zajištěna jiným způsobem.

Služba umožňuje důstojně a aktivně prožít stáří, dle potřeb a schopností osob v atmosféře podpory a porozumění.
Snahou je v co nejvyšší míře udržet stávající schopnosti osob a jejich zapojení do běžného života společnosti.“

 

Chceme být klientům partnery a proto:

Klademe důraz na důstojnost, protože ta vede k posilování sebeúcty
Podporujeme nezávislost klienta, protože ta vede k jeho sebeurčení
Vytváříme podmínky pro pocit jistoty a bezpečí klienta, protože i ty dělají domov Domovem
Nasloucháme přáním a potřebám klienta, abychom věděli, co je pro něj důležité a čím můžeme pomoci
Vážíme si dobrých vztahů, protože jsou v životě často tím nejcennějším

 
Naše hodnoty ve vztahu k obyvatelům Domova: 

Chráníme Vaše soukromí
Jsme vůči Vám empatičtí
Chceme, abyste věděli, že nám na Vás záleží
Vaše potřeby a přání nás neobtěžují - sdílíme je
Je pro nás minimem, jste-li čistí, upravení a sytí
Chceme, abyste věděli, že v Domově nejste sám/a - stáří není důvodem být sám a vzdát se radostí života
Domov vytvářejí lidé, my všichni zaměstnanci DS jsme součástí Vašeho života - jsme tady pro Vás

 

Komu je sociální služba určena - cílová skupina DS
Domov seniorů Třeboň poskytuje pobytovou službu osobám starším 55 let především z Jihočeského kraje, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba je poskytována osobám, které potřebují komplexní péči, jenž jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče.

 

Negativní vymezení cílové skupiny - vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby;
tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis:
Vyhláška č. 505/2006 Sb., § 36 - poskytování pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže
•  zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
• osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
• chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v domově  

   seniorů

   nebo

d) osobě, která žádá o poskytování sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb:
Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

 

Základní činnosti sociální služby - Domov pro seniory

Poskytování ubytování:

ubytování
úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla osobního i ložního

Poskytování stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního

stravování v rozsahu tří hlavních jídel a dvou vedlejších,

u diabetiků, dle rozhodnutí lékaře v rozsahu tří hlavních jídel a tří vedlejších jídel denně

zajištění pitného režimu v průběhu celého dne

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních, kompenzačních pomůcek
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
pomoc při podávání jídla a pití
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc, podpora při dalších

aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a

     sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob

Aktivizační činnosti:

volnočasové a zájmové aktivity
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

 

Klientům poskytujeme pomoc a podporu dle jejich individuálních potřeb a možností.

Smyslem je, aby míra podpory a pomoci vedla k zachování stávajících schopností, a to v maximální možné míře.

Naše zásada zní: „Tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné“.

Při poskytování naší služby se snažíme každému klientovi „ušít službu na míru“, dle jeho skutečných přání, očekávání, potřeb, požadavků, možností a schopností.

Aby se toto dařilo, má každý klient svého „Klíčového pracovníka“ z řad zaměstnanců úseků péče.

Klíčový pracovník je pro klienta garantem pro poskytování kvalitní služby a dodržování práv klienta.

Klíčový pracovník společně s klientem, je-li to možné s ohledem na jeho zdravotní stav, případně za účasti jeho zástupce, plánuje a hodnotí průběh a způsob poskytování sociální služby.

 

Lékařská a ošetřovatelská péče

Lékařská péče je v našem Domově zajišťována smluvně, pravidelnou návštěvní službou praktického lékaře.

Při zahájení poskytování služby je klientovi nabídnuta možnost registrace u smluvního praktického lékaře DS. Tuto možnost klient může využít kdykoliv v průběhu poskytování služby.

Do DS pravidelně dochází také odborný lékař - psychiatr.

Informace o zdravotním stavu klienta podává pouze ošetřující lékař.

O návštěvě klienta u odborných lékařů/specialistů (interna, diabetologie, kardiologie, chirurgie, …) rozhoduje praktický lékař.

S výše uvedenými specialisty Domov zprostředkuje kontakt/zajistí návštěvu, případně doprovod ze strany personálu péče, možná je i spolupráce s rodinou klienta (doprovod ze strany rodiny je pro všechny zúčastněné velmi pozitivní).

Dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu klienta mimo ordinační hodiny praktického lékaře (odpoledne, v noci, o víkendech, svátcích), je lékařská péče zajišťována Lékařskou službou první pomoci (LSPP) nebo Zdravotnickou záchrannou službou (ZZS).

Indikovanou ošetřovatelskou péči zajišťují registrované všeobecné sestry bez odborného dohledu dle platných právních předpisů a individuálních ošetřovatelských plánů.

DS zajistí na žádost klienta léky předepsané lékařem a jejich pravidelné podávání.

DS zajistí na žádost klienta inkontinentní pomůcky předepsané lékařem.

Doplatky za léky a inkontinentní pomůcky si hradí klient ze svých prostředků.

 

Léčebná rehabilitace

Rehabilitace je důležitou součástí péče o naše klienty.

Staří, ale i nemocní lidé jsou vlivem fyziologických procesů zvýšeně náchylní k náhlému zhoršení zdravotního stavu, které má za následek snížení soběstačnosti a zvýšení nejistoty. Prakticky ze dne na den jsou tito lidé nuceni změnit dosavadní způsob života a přistoupit na roli pasivního příjemce pomoci, které často silně otřese jejich důstojností.

Cílem rehabilitace v našem Domově je zlepšení zdravotního stavu, psychického a funkčního stavu, snižování chronické distability, nácvik samostatnosti a soběstačnosti klientů dle jejich zdravotního stavu, výběr nejvhodnějších rehabilitačních nebo kompenzačních pomůcek.

Rehabilitace probíhá individuálně i skupinově pod dozorem zkušených fyzioterapeutek, dle doporučení lékaře.

Indikovaná rehabilitace je klientům poskytována bezplatně.

V rámci provozních možností (personálních, časových) se snažíme rehabilitovat také s ostatními klienty, u nichž není rehabilitace indikována (minimálně pro zlepšení jejich psychiky).

 

Logopedie

Nejčastější poruchy komunikace u seniorů vznikají v důsledku cévních mozkových příhod, sluchových vad, demencí a různých typů neurologických onemocnění. Rehabilitací řeči se zabývá klinický logoped v rámci multidisciplinárního týmu dalších odborníků (neurolog, psycholog, psychiatr, foniatr, fyzioterapeut, ...).

I v seniorském věku je možné komunikaci zlepšit, popř. zajistit, aby se její stav nezhoršoval. Prognóza je závislá na mnoha faktorech, mezi jinými na včasnosti logopedické intervence nebo na charakteru základního onemocnění.

Logopedka pravidelně docházející do našeho Domova Mgr. Klára Doubková se snaží ve spolupráci se zaměstnanci DS, s rodinou, případně dobrovolníky docílit toho, aby naši klienti měli šanci a možnost komunikovat se svým okolím, aby byly vyslyšeny jejich potřeby, přání, to - co je těší, to - co je trápí, ...

 

Sociální pomoc a podpora
Sociální práci a základní sociální poradenství zajišťují v našem Domově sociální pracovníci s příslušnou kvalifikací.

Kultivované vystupování a trpělivé jednání = to jsou naši sociální pracovníci.

Komunikují se zájemci, se žadateli o naši službu, s klienty, s jejich zástupci, s rodinami i blízkými klientů:

před přijetím do Domova
během jejich života v Domově
při ukončení poskytování naší služby (úmrtí klienta, přechod do jiného zařízení sociálních služeb)

Parketou sociálních pracovníků je již zmíněné:

zprostředkování kontaktu klienta se společenským prostředím

·sociálně terapeutické činnosti
·aktivizační činnosti
·pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Cílená aktivizace, „I podzim života může být pestrý“

„Stárneme všichni, proti věku není léku, ale rychlost stárnutí si určujeme sami.“

My jsme si dali za cíl, že rychlost úbytku sil fyzických i psychických zpomalíme, jak jen to půjde.

Nabídka cílené aktivizace je velmi úzce spjata s procesem Individuálního plánování průběhu sociální služby. Nabídku určují samotní klienti, my reagujeme na jejich potřeby, možnosti, očekávání a přání.

 

Kulturní a společenský život

Kromě cílené aktivizace se snažíme o „Bezpečný Domov s otevřenými dveřmi“, o to, aby obyvatelé Domova nebyli odříznuti od okolního světa, od společenského dění, od svých vrstevníků, nejbližších, přátel a vzpomínek.

Neustále hledáme způsoby, „jak přidat léta životu a zároveň přidat život létům“. Společenský život v průběhu roku je opravdu nabitý a rozmanitý, aby si každý klient přišel na své (hudební a taneční vystoupení, masopust, Josefovská, Svatováclavská, Svatomartinská, Mikulášská zábava, dožínky, grilování, oslavy narozenin a svátků, výlety, soutěže, promítání filmů, programy s duchovní tématikou, …).

Několikrát v roce otevíráme dveře Domova našim nejmilejším, nejmenším návštěvníkům, dětem z místních mateřských škol (oslava dne matek, vánoční besídky).

Cílová skupina:

Domov seniorů Třeboň poskytuje pobytovou službu osobám starším 55 let především z Jihočeského kraje, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba je poskytována osobám, které potřebují komplexní péči, jenž jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče.


Negativní vymezení cílové skupiny vychází ze Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby;
tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis:
Vyhláška č. 505/2006 Sb., § 36: poskytování pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže
•  zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
• osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
• chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v domově seniorů

nebo

d) osobě, která žádá o poskytování sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Registr poskytovatelů sociálních služeb:
Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

Provozní doba:

Nepřetržitá péče.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace